Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten. Een positief bedrag in de kolom 'Restant krediet' betekent dat er nog budget beschikbaar is (voordeel). Een negatief bedrag betekent een kredietoverschrijding (nadeel).

Bedragen € 1.000

Beschrijving project

Jaar

Afdeling

Totaal
Krediet

Besteed tot 2017

Besteed in 2017

Restant
krediet

Stavaza

Verklaring afwijking

Herindeling MUG gemeenten

2012-2013

DIR

7.634-

6.025-

153-

1.455

Evaluatie over de besteding van het herindelingskrediet volgt in het kader van de jaarrekening 2017

Een eventueel overschot op dit krediet valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Herinrichting openbare ruimte Kulturhus Millingen

2013

OpR

692-

782-

16-

106-

Afgerond. Evaluatienota is geschreven, maar moet nog worden aangepast.

Rotonde Nieuweweg-Zevenheuvelenweg

2007

OpR

706-

584-

17-

105

Afgerond, evaluatienota volgt

Aanpassing Cranenburgsestraat/Altena Hettsteeg

2007

OpR

857-

1.068-

7-

218-

Juridische procedures tussen gemeente en RVO over de openstelling van de grensovergang lopen nog. Wij verwachten echter binnenkort deze procedures te kunnen beëndigen. Krediet nog niet afwikkelen

Herinrichting Hamersveld

2008

OpR

1.664-

1.633-

45-

14-

Uitvoering is afgerond, op de aanleg van de parkeerplaats na. Gelet op het bezwaar op de wijziging van het bestemmingsplan kan dit nog enkele maanden duren

Fietspad Heumensebaan/Rijlaan

2014

OpR

640-

8-

191-

441

De technische voorbereiding is gestart. De compensatiegrond is aangekocht en er ligt een zakelijk recht ter ondertekening bij de notaris. Verwachte start uitvoering is september 2018

Herinrichting winkelcentrum Beek

2015

OpR

495-

118-

3-

373

Het project loopt en zal medio 2018/2019 worden afgerond.

Fietspad Biesseltsebaan

2017

OpR

-

24-

24-

48-

Krediet wordt in deze najaarsnota verwerkt. Project is gestart en wordt medio november afgerond.

Herinrichting Stekkenberg

2017

OpR

631-

-

-

631

Het werk is opgestart

Reconstructie-vervanging riolering Hoflaan/Kasteelweg

2015

OpR

817-

594-

144-

79

Werk is volledig uitgevoerd en zit nu in de onderhoudsperiode. De evaluatie wordt opgesteld.

Herinrichting Parallelweg: voorbereiding

2015

OpR

25-

-

-

25

Beleidsafstemming samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Verder nog geen concrete plannen.

Herinrichting en rioolvervanging Dries

2014

OpR

724-

39-

38

723

De werkzaamheden zijn gestart. Door het aantreffen van een verontreiniging in de fundering zal rekening moeten worden gehouden met een forse extra uitgave

Reconstructie Bernhardlaan/Beatrixlaan

2016

OpR

425-

6-

6-

413

Voorbereiding is gestart. Uitvoering in 2018.

Aanpak school-thuis routes

2016

OpR

75-

-

-

75

Nog geen besluitvorming. Heeft relatie met "Mobiliteitsvisie"

Reconstructie De Pals: voorbereiding

2017

OpR

66-

-

5-

61

Voorbereiding is gestart

Reconstructie Herwendaalseweg

2017

OpR

1.100-

5-

31-

1.064

De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering zal medio 2018/2019 zijn

Ontsluiting Nielingen

2017

OpR

50-

-

-

50

Kruising Heerbaan-Koenenstraat MadR: voorbereiding

2017

OpR

15-

-

1-

14

Herinrichting Filosofenbeek

2015

OpR

86-

76-

1-

9

Voorbereiding is afgerond. Uitvoering gereed 2016. Onderhoudsperiode loopt door in 2017.

Aanleg Groesbeek retentievoorziening Mies

2016

OpR

75-

-

-

75

De reservering voor dit project wordt voorlopig niet meer aangesproken. Krediet sluiten

Kulturhus Leuth

2013

Beleid

2.801-

2.651-

14-

136-

Er moet nog een aantal aanpassingen aan het gebouw en de buitenruimte plaatsvinden. Daarnaast moet de subsidie van de gemeente aan de stichting nog afgewikkeld worden.

Afwikkeling bij jaarrekening 2017, geen overschrijding.

Montessorie: Herhuisvesting Werkenrode

2015

Beleid

667-

657-

-

10-

Bestuur van school is verzocht om de eindafrekening in te dienen.

Krediet Montessori is begin 2017 afgewikkeld.

Aanschaf materieel 2017

2017

OpR

194-

-

78-

116-

Bezig met aanschaf. Conform planning.

De Lubert totaalkrediet

2016

OpR

625-

138-

42-

444-

De uitvoering is gaande en er wordt verwacht dat 1e kwartaal 2018 alles is afgerond

Verduurzamen sporthal Heuvelland

2015

OpR

145-

136-

5-

3

Laatste werkzaamheden in 2017.

De Duffelt vloeren en overigen

2016

OpR

130-

105-

19-

6

De laatste werkzaamheden voeren we op dit moment uit. In het 1e kwartaal 2018 leveren we het werk op.

Renovatie groen Ubbergen

2015

OpR

96-

101-

-

5-

Afgerond.Krediet afsluiten

Herinrichting dorpsweide Groesbeek

2017

OpR

55-

-

78-

23-

Afwikkeling van subsidie met Pluryn moet nog plaats vinden.

Afsluiten bij de jaarrekening 2017. Subsidie van € 25.000 nog te ontvangen.

Bijdrage aanpassing 't Zaaltje

2017

Beleid

198-

-

-

198-

Bij ’t Zaaltje is de omgevingsvergunning aanvraag voor de verbouwing ingediend. Dit project loopt nog door tot zeker volgend jaar

SEV diverse kredieten

2012

Div.

2.700-

2.554-

162-

16

Voorzieningenhart Op de Heuvel: inrichting

2014

Beleid

185-

134-

-

51-

Er vindt nog diverse aanschaffingen van meubilair plaats.

Afwikkeling bij de jaarrekening 2017.

Stekkenberg-West totaalkrediet

2010

OpR

3.370-

1.959-

34-

1.376

De laatste bouwweg dient nog te worden gereconstreerd. Gereed medio 3e kwartaal 2018.

Rioolrenovatie (relining) Groesbeek Zuid

2017

OpR

75-

-

-

75-

Afkoppelen terrein woonwagenkamp Nw.Drulseweg

2017

OpR

83-

-

-

83

In uitvoering

Persleiding gemaal Andreaslaan

2017

OpR

80-

-

-

80

Koppelen riolen Hr.Zegerstraat- Kard.Gerardstraat

2017

OpR

15-

-

-

15-

In uitvoering

Vervanging riool Pr.Mauritsstraat

2017

OpR

290-

-

-

290-

Nog op te starten

Vervanging persleiding Morgenstraat

2017

OpR

45-

-

-

45-

In uitvoering

Reconstructie Vissenbuurt Ooij: voorbereiding

2017

OpR

60-

-

-

60-

Reconstructie Merelstraat Beek: voorbereiding

2017

OpR

17-

-

6-

11-

In uitvoering

Rec.Nassaustraat, Pr.W.Alexanderstraat Ooij:
voorbereiding

2017

OpR

55-

-

-

55-

Nog op te starten

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2017

2017

OpR

50-

-

25-

25-

In uitvoering

Aanpassing rioolgemaal Holthurnsche Hof: uitvoering

2017

OpR

25-

-

0-

25-

In uitvoering

Aanleg helofytenfilters/Groene berging Nielingen-Tichelhoven

2010

OpR

526-

57-

-

469

1e kwartaal 2018 wordt er een aangepaste maatregel uitgevoerd. Het merendeel van het budget zal niet worden aangewend.

Investeringen Waterplan Groesbeek

2010

OpR

1.085-

1.142-

32-

89-

Project is nagenoeg geheel uitgevoerd. Tevens dient nog mert de stichting te worden afgerekend. Verwacht wordt dit jaar alles gereed te hebben.

Aanpassing riool Lage Horst

2013

OpR

186-

56-

32-

97

In uitvoering

Rioolrenovatie(relinen) div.locaties

2015

OpR

1.015-

519-

156-

341

In uitvoering. De laatste werkzaamheden zullen begin 2018 worden afgerond.

Aanleg riolering Vlietberg

2015

OpR

502-

356-

270-

124-

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De kosten zullen naar verwachting € 710.000 bedragen

Verbetermaatreg.Mies, Groesbeek-Zuid

2015

OpR

116-

59-

60-

3-

In uitvoering

Verbetering riolering Werkenrode

2015

OpR

63-

-

17-

45

Verdere voorbereiding in 2017. Uitvoering start in 2017 en loopt naar verwachting door in 2018. Dit afhankelijk van de te bereiken overeenstemming met private partner Pluryn.

Rioolverv. Dennenstraat(Pals): voorbereiding

2015

OpR

10-

-

-

10

Voorbereiding is doorgeschoven naar 2017. Staat in realatie tot uitvoeringskrediet voor wegwerkzaamheden en riolering. Uitvoering is gepland in 2018

Vervanging riolering Kwakkenberglaan

2015

OpR

165-

7-

9-

149

In voorbereiding

Reconstructie Houtlaan

2015

OpR

605-

467-

13-

125

Dit project is afgerond en kan financieel worden afgesloten. Evaluatie volgt.

Vervangen/afkoppelen riool Stekkenberg boven

2016

OpR

649-

78-

2-

570

Voorbereiding is gestart. Uitvoering gepland in 2018

Aanleg regenwaterriool Ravelstraat: voorbereiding

2016

OpR

20-

-

-

20

Voorbereiding is doorgeschoven naar 2018. Staat in relatie tot uitvoeringskrediet voor wegwerkzaamheden en riolering. Uitvoering is gepland in 2018

Relinen riool Groesbeek Zuid

2016

OpR

8-

-

-

8

Start in 2018

Vervanging riolering (deel) Molenweg

2016

OpR

61-

14-

61-

14-

Voorbereiding is gereed. Na toetsing wordt aanbestedingsprocedure gestart. Uitvoering eind 2016 en voorjaar 2017

Persleiding gemaal Andreaslaan

2016

OpR

10-

-

-

10

Vervanging riolering Ravensberg

2017

OpR

340-

3-

13-

323