Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma en de algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens zijn een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Mutaties

Mutaties

Begroting

2017

2017

tot NJN

NJN

2017

Primair

na VJN

na NJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma 1: Inwoner

-29.911

-31.135

-134

-244

-31.514

Programma 2: Onze buurt

-11.326

-11.119

-159

1.562

-9.716

Programma 3: Onze gemeente

-3.869

-4.383

-791

370

-4.804

Programma 4: Ons geld

53.585

53.748

100

447

54.295

Programma 5: Overhead

-7.957

-7.985

0

29

-7.956

Saldo rekening baten en lasten

521

-874

-984

2.164

305

Toevoeging aan reserves

-2.235

-2.691

-540

-1.594

-4.825

Onttrekking aan reserves

1.714

3.355

1.524

305

5.184

Resultaat rekening baten en lasten

0

-210

0

874

664