Overhead

Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Aandeel in totaal

€ 7.956

9%

Stand van zaken najaar 2017

Er zijn geen nieuwe ontwikkeling over het programma Overhead. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2017. Onder het kopje financiën zijn wel mutaties opgenomen en verklaard.

Programma Overhead Programmabegroting 2017

Doelen en resultaten

Tabel: Ramingen overhead 2017

Bedragen x € 1.000

Overhead

Bedrag 2017

1. Loonkosten overhead

-5.413

2. ICT-kosten

-1.912

3. Huisvestingskosten

-593

4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

-773

Totaal

-8.691

Toerekening aan projecten/grondexploitatie

734

Overhead ten laste van exploitatie

-7.957