Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

B84

Onderwerp:

Najaarsnota 2017

Datum B&W-vergadering

7 november 2017

Datum raadsvergadering

14 december 2017

Datum carrousel:

-

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

R. Jilisen

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

r.jilisen@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-17-60082

Documentnummer:

VB/Raad/17/00555

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

  1. De Najaarsnota 2017 vast te stellen en de begroting 2017 op basis van deze nota te wijzigen.
  2. Een zestal budgetten door te schuiven naar 2018 op het moment dat de werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd in 2017.

1. Inleiding
De begroting 2017 is in vergelijking met vorige jaren anders van opzet. Onze ambities, doelen en resultaten beschrijven wij hierin. In voorgaande jaren rapporteerden we bij de Voor- en Najaarsnota vooral over financiële afwijkingen. Vanaf 2017 hebben we de stap gemaakt dat we ook aan de raad rapporteren over de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelen en ambities. Daarnaast lichten we uiteraard ook de financiële afwijkingen toe.
Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2017.

2. Beoogd effect
Informeren van de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2017.

3. Argumenten
1.1 Daarin zijn de voorziene mutaties verwerkt
In de Najaarsnota verwerken we de voorziene mutaties. De overige besluiten zijn een juiste boekhoudkundige verwerking daarvan.

2.1 Werkzaamheden zijn in 2017 waarschijnlijk niet afgerond
In deze Najaarsnota 2017 staat een lijst met budgetten die we willen overhevelen naar 2018, als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.
In dat geval voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2018 zijn deze bedragen dan per direct beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2017 en kunnen we in 2018 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.
Het gaat om de volgende posten:
1.    Projectkosten in verband met verhoogde instroom asielzoekers

De rijksmiddelen voor de verhoogde asielinstroom zetten we in voor diverse projecten. Een aantal projecten loopt van 2017 door naar 2018 of start in 2018.

2.    Budget kindpakket bijzondere bijstand.

Het beleid over de besteding van de extra rijksmiddelen in 2017 voor het kindpakket moeten we nog vaststellen. Mogelijk verantwoorden we de kosten in 2018.

3.    Stelpost subsidie overige toeristische activiteiten

De uitvoering van de projecten Wandelpadennetwerk en Toeristische bebording is gestart in 2017, maar de werkzaamheden lopen door in 2018.

4.   Stelpost nieuw toeristisch beleid/Kadernota Toerisme

Door ziekte van een medewerker is een aantal opdrachten blijven liggen. In 2017 is opdracht gegeven voor een communicatiecampagne. Deze loopt door in 2018.

5.    Stelpost Duurzaamheid/Energievisie

De bedoeling was om hier een medewerker voor aan te stellen. Dat is pas half november 2017 gelukt. Hierdoor zijn ook bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd.

6.   Onderhoud zwembad De Lubert

Een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen we dit jaar niet uitvoeren. Hiervoor moeten eerst de geplande investeringen uitgevoerd zijn.

4. Kanttekening
We rapporteren naar de stand van eind september
De informatie in de Najaarsnota is gebaseerd op de informatie die eind september 2017 bij ons bekend is. Mutaties die we nu niet konden voorzien en die te maken hebben met het jaar 2017, verklaren we bij de jaarrekening 2017.

5. Financiële onderbouwing
Welk financieel beeld laat de najaarsnota zien?
De stand van de begroting 2017 na de Voorjaarsnota was € 210.000 (negatief).
De begroting 2017 stellen we op basis van deze Najaarsnota met € 874.000 (positief) bij.
De Najaarsnota laat vervolgens het volgende meerjarensperspectief zien:
2017: - € 0.664.000
Vanaf 2018 is aansluiting gezocht bij de programmabegroting 2018 (inclusief 1e wijziging):
2018: - € 0.993.000
2019: - € 0.010.000
2020: - € 0.056.000
2021: - € 0.226.000

In de Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht.
De grootste mutaties zijn:
- de bijstelling van de algemene uitkering jaarschijf 2017;
- het afsluiten van de grondexploitatie locatie Hubertushof in Ooij;
- de bijdrage van de liquidatie gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem-Nijmegen;
- de bijstelling van de kapitaallasten.

We ramen voor het boekjaar 2017 na de najaarsnota een resultaat van € 664.000 positief. De geraamde toevoeging uit de reserve rekeningresultaten van € 627.625 is dan niet nodig. Als het jaarresultaat dus aansluit bij de huidige raming dan blijft de reserve rekeningresultaten op het niveau van 31 december 2016.

6. Communicatie
De webversie van de Najaarsnota 2017 is te lezen via: http://programmavan.bergendal.nl/.
Ook de Kadernota’s, Programmabegrotingen, Voorjaarsnota’s, Najaarsnota’s en Jaarrekeningen zijn hier te vinden. Vanaf de Programmabegroting 2017 zijn deze digitaal beschikbaar. We gebruiken vanaf 2017 voor deze stukken zoveel mogelijk dezelfde opzet.
De webversies zijn voor iedereen altijd toegankelijk.

7. Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de Najaarsnota 2017 zenden wij deze naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. In de Najaarsnota lichten we de voortgang van de uitvoering per onderwerp toe.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
De secretaris,   De burgemeester,
E.W.J. van der Velde   mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

1. Najaarsnota

Bijlage ter inzage griffier

1. Najaarsnota (op papier)

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

overwegende dat het goed is voorziene mutaties te verwerken om een reëel beeld te krijgen van de financiële ontwikkelingen over 2017;

b e s l u i t  :

  1. De Najaarsnota 2017 vast te stellen en de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen, wat vooral inhoudt het begrotingsresultaat met € 874.000 voordelig bij te stellen, waardoor het bijgestelde begrotingsresultaat uitkomt op € 664.000 voordelig.
  2. De volgende budgetten door te schuiven naar 2018 op het moment dat de werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd in 2017:
  1. Projectkosten in verband met verhoogde instroom asielzoekers
  2. Budget kindpakket bijzondere bijstand.
  3. Stelpost subsidie overige toeristische activiteiten
  4. Stelpost nieuw toeristisch beleid/Kadernota Toerisme
  5. Stelpost Duurzaamheid/Energievisie
  6. Onderhoud zwembad De Lubert

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 14 december 2017,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum         mr. M. Slinkman