Samenvatting

Op 3 november 2016 heeft de raad de Programmabegroting 2017 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 0.

Op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De mutaties in de Voorjaarsnota waren € 210.000 nadelig. Daardoor was het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota € 210.000 nadelig.

Op grond van genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze Najaarsnota vermelden, stellen we het begrotingssaldo met € 874.000 voordelig bij. Het begrotingssaldo 2017 komt daarmee op € 664.000 voordelig.

De grootste mutaties zijn:
- het bijstellen van de algemene uitkering;
- het afsluiten van de grondexploitatie locatie Hubertushof in Ooij;
- de bijdrage van de liquidatie gemeenschappelijk regeling Stadsregio Arnhem-Nijmegen;
- het bijstellen van de kapitaallasten.

Omschrijving

Bedrag

Primaire begroting

0

V

Wijzigingen tot en met Voorjaarsnota

391

V

Voorjaarsnota 2017

-601

N

Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2017

-210

N

Najaarsnota 2017:

>

verwerkte besluitvorming

0

V

>

overige ontwikkelingen

874

V

874

V

Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2017

664

V

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Mutaties

Mutaties

Begroting

2017

2017

tot NJN

NJN

2017

Primair

na VJN

na NJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma 1: Inwoner

-29.911

-31.135

-134

-244

-31.514

Programma 2: Onze buurt

-11.326

-11.119

-159

1.562

-9.716

Programma 3: Onze gemeente

-3.869

-4.383

-791

370

-4.804

Programma 4: Ons geld

53.585

53.748

100

447

54.295

Programma 5: Overhead

-7.957

-7.985

0

29

-7.956

Saldo rekening baten en lasten

521

-874

-984

2.164

305

Toevoeging aan reserves

-2.235

-2.691

-540

-1.594

-4.825

Onttrekking aan reserves

1.714

3.355

1.524

305

5.184

Resultaat rekening baten en lasten

0

-210

0

874

664

In de Najaarsnota 2017 staat een lijst met budgetten die we waarschijnlijk overhevelen naar 2018. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2018 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2017 en kunnen we in 2018 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden. Bij het onderdeel financiële begroting benoemen we de budgetten.