Paragrafen

In de najaarsnota rapporteren we niet over de paragrafen. De meest recente informatie over de inhoud van de paragrafen vindt u in de Programmabegroting 2017, de Voorjaarsnota 2017 en de Programmabegroting 2018. Bij de Jaarrekening 2017 actualiseren we de paragrafen weer.

Wij kennen de volgende paragrafen:
Paragraaf Lokale Heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden Partijen
Paragraaf Grondbeleid