Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.
Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

 

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-26

-15

-

-

-

Opheffing/liquidatieplan Breed

183

-

-

-

-

Toetsing/scholing pedagogisch medewerkers VVE taalniveau 3F

-24

-24

-

-

-

Rijksbijdrage toetsing/scholing pedag.medew. VVE taalniveau 3F

24

24

-

-

-

Inhuur projectleider transformatie van dure naar goedkopere zorg

-100

-100

-

-

-

Verduurzaming schoolgebouwen/MFA's

-93

-

-

-

-

Inrichting wmo-ruimten

-42

-

-

-

-

Afrekening HHT 2015/ 2016 en uitgaven HHT 2017

25

-

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-53

-115

-

-

-

Programma Onze Buurt

Groen: beplantingsmateriaal

-75

-

-

-

-

Advieskosten wegbeheer

-85

-

-

-

-

Harmonisatie accommodatiebeleid

-32

-

-

-

-

Project Gezond in de Stad

-45

Afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12

-

-68

-

-

-

Eenmalige extra bijdrage frictiekosten lokale omroep

-

-12

-

-

-

Bijdrage GGD

-

-32

-

-

-

Vervanging AED's

-

-

-

-24

-

Totaal programma Onze Buurt

-237

-112

-

-24

-

Programma Onze Gemeente

-

-

-

-

-

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-10

-

-15

-

-

Maat- en meerwerk re-integratieactiviteiten 2017

202

-

-

-

-

Wandelpadennetwerk

-55

-

-

-

-

Investeringsbijdrage museumpark Orientalis

-84

-

-

-

-

Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum

-590

-

-

-

-

Liquidatie-uitkering Stadsregio Arnhem-Nijmegen

122

-

-

-

-

Grondexploitatie locatie Hubertushof

310

-

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-105

-

-15

-

-

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

1.571

-

-

-

Dividend Vitens

12

-

-

-

-

Lastenverlichting 2018

-

-300

-

-

-

Totaal programma Ons geld

1.583

1.271

-

-

-

Totaal exploitatie

1.188

1.044

-15

-24

-

Storting in algemene reserve

-1.571

-1.571

-

-

-

Bijdrage algemene reserve tbv diverse projecten

776

-

-

-

-

Bijdrage reserve lopende projecten tbv diverse projecten

209

-

-

-

-

Dotatie risicoreserve Jeugd & Wmo

-25

-

-

-

-

Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo

981

1.057

43

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

123

101

-

-

-

Dotatie reserve dekking kapitaallasten (sloop 't Bosduiveltje)

-58

-

-

-

-

Bijdrage reserve sportattributen

-

25

-

-

-

Totaal reserves

435

-388

43

-

-

Totaal

1.623

656

28

-24

-