Voorwoord en persbericht

Inleiding

In de begroting 2017 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2017 beschreven. Ook de geraamde uitgaven en inkomsten staan in de begroting.

Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De tweede rapportage voor 2017 is de najaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde uitgaven en inkomsten passen we aan?

We hebben voor de Najaarsnota dezelfde opzet gekozen als voor de begroting en Voorjaarsnota. In de Najaarsnota noemen we bij de doelen en resultaten uit de begroting eerst de stand van zaken van het voorjaar 2017. Daaronder staat de stand van zaken van het najaar 2017. Hierdoor staat alle informatie bij elkaar. Bij de jaarrekening vullen wij deze teksten verder aan.

Hoever staan we met de afgesproken resultaten en de ambities?
We hebben tot nu toe veel bereikt van het collegeakkoord, maar er zijn altijd doelen over om na te streven. Door in te zetten op deze doelen werken we aan een Berg en Dal dat klaar is voor de toekomst.

Wat is het financieel effect van deze najaarsnota?
De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2017 van € 664.000. De geraamde toevoeging uit de reserve rekeningresultaten van € 627.625 is dan niet nodig. Als het jaarresultaat dus aansluit bij de huidige raming dan blijft de reserve rekeningresultaten op het niveau van 31 december 2016.